Friday, December 11, 2009

Aktiviti 13 : Tugasan 4 Mini KT

 Berdasarkan kursus psikologi pendidikan / kaedah mengajar / pentaksiran pembelajaran


a) Apakah teori-teori, strategi, kaedah yang boleh diguna @ diadaptasi bagi setiap masalah

b) Bina kerangka teoritikal, konseptual, operasional kajian

# mesti selaras dengan pernyataan masalah dan tujuan /objektif/soalan kajian

Jawapan (a)

1) Teori yang digunakan

Teori Resapan Inovasi adalah satu teori yang dipelopori oleh Everett M.Rogers. "Resapan" merupakan proses di mana sesuatu inovasi dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu mengikut masa dalam kalangan ahli-ahli dalam sesebuah sistem sosial (Rogers, 1983). Secara ringkasnya, teori ini membincangkan dengan mendalam bagaimana sesuatu yang baru sama ada dalam bentuk idea, teknologi, barangan atau teknik-teknik berkembang dalam berbagai-bagai khalayak contohnya dalam hal ini pelajar merupakan khalayak utama. Teori Resapan Inovasi digunakan dalam kajian ini untuk melihat tahap penggunaan animasi sebagai bahan multimedia yang mampu memberi kesan kepada pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar.

2) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Strategi Pemusatan Murid

Di bawah strategi pemusatan murid, murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Mengikut strategi ini, murid-murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Di dalam bilik darjah, guru merupakan seorang pemimpin yang membimbing murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran sama ada secara kumpulan atau secara individu. Di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, lebih banyak masa akan diperuntukkan kepada aktiviti pembelajaran murid. Contohnya berdasarkan tajuk kajian kami, kaedah yang akan diterapkan adalah soal jawab, sumbangsaran dan perbincangan.

3) Kaedah yang digunakan

(i) Kaedah soal jawab

Kaedah ini dipilih kerana ia berupaya mewujudkan interaksi di antara guru dengan murid secara berkesan. Ia dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar hendaklah memberi tindak balas yang sewajarnya. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Terdapat beberapa tujuan utama kaedah ini dilaksanakan, antaranya adalah untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis. Selain itu, dapat mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar di samping dapat melatih pelajar berani untuk memberi pendapat dan berkomunikasi. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran murid di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.

(ii) Kaedah sumbangsaran

Sumbangsaran merupakan satu kaedah yang dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) iaitu merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli menyumbangkan pendapat dan idea. Melalui kaedah ini, pelajar akan melibatkan diri secara aktif untuk memberikan idea dan pandangan mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Melalui penggunaan kaedah ini juga, secara tidak langsung banyak idea baru dapat dicungkil sebanyak mungkin dalam sesuatu isu.

Pelaksanaan :
a) Guru akan menerangkan tujuan dan mengemukakan persoalan yang menjadi fokus sesi pembelajaran.
b) Idea akan dinyatakan secara spontan dan dapat dikumpul sebanyak yang mungkin.
c) Idea tersebut turut boleh dikembangkan oleh pelajar lain.

(iii) Kaedah Perbincangan

Kaedah perbincangan boleh didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat mengenai sesuatu tajuk. Tujuan kaedah ini adalah untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan berpendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:83). Kaedah ini merupakan satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan dilakukan di kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Aktiviti perbincangan ini dilakukan antara pelajar secara bekerjasama mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi.

Pelaksanaan :

a) Guru menarik perhatian pelajar kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
b) Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seseorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek-aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
c) Guru kemudiannya menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan.
d) Hasil perbincangan boleh dicatatkan di papan tulis atau kad manila mana-mana yang penting.

Jawapan (b)

Kerangka Konseptual

Aktiviti 12 : Pemurnian

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan pernyataan masalah, tujuan dan objektif kajian.

Matlamat Kajian
Mengenal pasti penggunaan animasi mampu memberikan kefahaman yang tinggi dalam menguasai pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Kajian
Memberi rangsangan kepada pelajar agar lebih tertumpu dan menarik minat dalam pembelajaran.

Objektif Kajian
1. Membantu pelajar meningkatkan pencapaian dalam P & P.
2. Mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik pengajaran

Aktiviti 11 : Tugasan 2 : Jurnal

Soalan

Berdasarkan 3 jurnal, lihat :

a) Apa pernyataan masalah dalam kajian?
b) Bagaimana mereka melapor pernyataan masalah.

 PERBANDINGAN JURNAL
Jurnal 1
Understanding our learners and developing reflective practice: Conducting action research with English language learners

Jurnal 2
An action Research Exploration Integrating Student Choice and Art Activities in a Sixth Grade Social Studies Classroom

Jurnal 3
Qualitative Assessment Across Language Barriers : An Action Research Study

RINGKASAN
Jurnal 1

Kajian ini membincangkan cara di mana projek kajian tindakan boleh digunakan di dalam English Language learners (ELLs) sebagaimana menolong para guru untuk mewujudkan amalan latihan. Berdasarkan tinjauan, projek kajian tindakan yang dijalankan dengan English Language learners (ELLs) dan refleksi sebagai data, kajian meneroka pertanyaan guru mengenai kesan dan kerja di dalam kaedah pengajaran dan kebergantungan terhadap ELLs. Para pelajar menyatakan bahawa mereka membesar seperti seorang guru, berfikir dan lebih yakin mengenai mengajar di dalam keadaan biasa dan mengajar ELLs.

Jurnal 2
Kajian ini adalah kajian tindakan yang telah dijalankan untuk untuk mengetahui cara untuk menggabungkan seni di dalam pendidikan sosial kanak-kanak dapat meningkatkan penyertaan, motivasi dan kesan pencapaian pelajar melalui peningkatan motivasi dan juga penyertaan. Rancangan pengajaran yang asas memerlukan kebijaksanaan di dalam menggabungkan aktiviti kesenian yang memberikan pelajar pilihan di dalam jenis aktiviti untuk diselesaikan yang mana ianya mempunyai impak di dalam motivasi dan persepsi. Kebanyakan markah aktiviti kesenian meningkat yang berlaku kerana gabungan aktiviti seni dan pilihan pelajar.

Jurnal 3
Kajian ini adalah mengenai bagaimana penilaian terhadap sekumpulan pelajar di mana bahasa ibunda mereka dan budaya adalah berbeza dengan bahasa dan budaya pengkaji. Bagaimana kefahaman yang sama dapat diwujudkan antara pengkaji dan pelajar (responden) di mana mereka mempunyai cara berkomunikasi yang berbeza.

APA MASALAH YANG DIJADIKAN KAJIAN
Jurnal 1
Kajian ini ialah mengkaji cara-cara di mana melakukan kajian tindakan yang melibatkan pengajar bahasa Inggeris di mana mereka membantu graduan ke arah pengajaran yang melibatkan pelbagai jenis pelajar dan kesan di dalam pengajaran mereka. Kajian tindakan ialah salah satu daripada bahagian di dalam kajian guru yang dapat memberikan galakan kepada mereka untuk mempraktikkannya di dalam kelas.

Jurnal 2
Kebiasaannya, pelajar selalu diberikan penekanan terhadap matapelajaran yang teras seperti matematik. Ianya banyak juga memberikan kesan terhadap pendidikan sosial yang mengajarkan tentang aspek berkomunikasi dan pergaulan seringkali diabaikan oleh guru kerana ingin berusaha untuk mencapai sasaran pencapaian pelajar yang baik terhadap matapelajaran teras.

Jurnal 3
Masalah yang terbesar adalah perbezaan komunikasi dan budaya antara pengkaji dan pelajar (responden) di dalam menentukan tahap keberkesan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tersebut di mana masalah bahasa dan cara pertuturan yang tidak sama.

Aktiviti 10 : Tugasan 1 : Buku

Soalan:
Berdasarkan buku yang anda baca, bincang tentang "Mengenal pasti masalah kajian tindakan"
Berdasarkan, buku Action Research yang ditulis oleh Ernie T.Stringer ini menunjukkan bahawa sesuatu kajian yang dilakukan secara sistematik dan teratur adalah untuk memberi jawapan atau menyelesaikan sesuatu permasalahan / fenomena yang timbul di mana masalah itu wujud.

Bagi mengenal pasti suatu permasalahan dalam kajian, suatu penyelidikan itu boleh dikenal pasti melalui ciri-ciri seperti berikut :
 • Mengandungi isu atau masalah yang boleh terjawab melalui penyelidikan
 • Proses mendapatkan maklumat
 • Penjelasan yang membolehkan individu untuk memahami masalah
Kajian juga boleh membincangkan tindakan yang mencuba untuk menyelesaikan masalah yang telah dikaji. Kajian dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak lebih daripada perkembangan aktiviti di mana kita terlibat di dalam kehidupan seharian. Walaupun masalah yang biasa, contoh : Di manakah stokin biru saya?

 Kita bertanyakan soalan yang memerlukan penjelasan yang menyediakan asas kepada jawapan (saya telah memakai stokin biru semalam) , (saya) mungkin meletakkan stokin tu dalam mesin basuh).

 Kejayaan kajian saintifik adalah berdasarkan desakan di atas ketepatan dan ketelitian formulasi huraian, pemerhatian, dan penjelasan. Ketelitian terhadap apa yang diperhatikan dan yang dihuraikan akan memberikan penjelasan tentang keberkesanan yang membolehkan kita untuk membuat anggapan dan mengawal masalah di dunia ini.

Prosedur Kajian

Setiap kajian perlu ada prosedur-prosedur tertentu agar penyelidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Antara prosedur-prosedur yang ditekankan adalah seperti berikut:

a) Mengenal pasti dan fokus kepada isu
b) Mendefinisikan masalah
c) Kaedah yang digunakan , contohnya tinjauan
d) Membina gambaran tentang keadaan isu yang dikenal pasti
e) Mengumpul data
f) Menganalisis data 

Untuk kelas 18 hb Disember 2009

Pengenalan: Matlamat kajian tindakan dapat dicapai melalui proses pengumpulan data. Dalam membuat kajian tindakan bukanlah bermakna menulis apa yang kita rasa betul tetapi perlu melalui kajian dan proses pengumpulan data. Hasil kajian tindakan tersebut adalah kesimpulan daripada fakta atau data yang dikumpul tersebut. Selain itu, kajian tindakan perlu dibuat secara sistematik. Ini bermakna sebelum kajian dimulakan, perancangan untuk pengumpulan data perlu dibuat terlebih dahulu. Pengumpulan data di dalam projek kajian tindakan dilakukan dalam jangka masa yang berbeza dan melalui pelbagai cara. Terdapat beberapa kaedah pengumpulan data yang dikemukan dalam buku tersebut sebagai panduan untuk pembaca memilih kaedah mana yang sesuai.

1. Temu Ramah (Interviews)
Kaedah temu ramah ini hanya dilakukan apabila responden mempunyai kelapangan masa dan mengikut kesesuaian pihak responden. Kaedah ini dilakukan semasa proses pengedaran atau pengumpulan borang soal selidik melalui serahan tangan. Penyelidik menggunakan kaedah ini terhadap sesetengah responden pada sesetengah kawasan sahaja. Ini kerana terdapat sesetengah responden merupakan kenalan pihak penyelidik. Soalan-soalan yang tertentu telah pun disediakan dan disusun oleh penyelidik. Pihak penyelidik telah pun membuat temu janji seminggu lebih awal, bagi memastikan pihak responden benar-benar bersedia dengan segala jawapan yang mungkin. Soalan temu ramah ini akan menambahkan pengetahuan dan membantu penyelidik dalam menyiapkan kajian yang dijalankan.

a. Soalan
    • Soalan tipikal
    • Soalan spesifik
b. Rakaman audio

2. Pemerhatian melalui penglibatan (Participant-observation)
Kaedah ini berasal dari bidang antropologi (kajian tentang kehidupan masyarakat). Penyelidik biasanya melibatkan diri dengan masyarakat yang hendak dikajinya untuk memahami dengan jelas sesuatu isu yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Elemen-elemen yang terdapat di dalam kaedah ini:
a. Tempat

b. Manusia
c. Objek
d. Perlakuan
e. Peristiwa
f. Tujuan
g. Masa
h. Perasaan

3. Data Penyimpanan Rekod (Documents)

Data ini termasuklah memo, minit mesyuarat, rekod, laporan rasmi, kenyataan polisi, laporan tahunan, rekod pencapaian pelajar, skor ujian,fail komulatif, pekerjaan ibu bapa, rekod kehadiran. Keadah pengumpulan memerlukan pengkaji perlu mangikut prosedur yang ditetapkan dan menggunakan dan merekod dengan penuh etika.

Rumusan : Pengumpulan data boleh dilakukan dalam banyak bentuk dan sumber samada fakta yang dikumpul atau direkod. Kesesuaian dan perancangan yang fleksibal perlu dilakukan terlebih dahulu dalam proses pengumpulan data.Kaedah pengumpulan data bagi kajian tindakan perlu dipelbagaikan dan dikumpul dengan pelbagai cara dan sepanjang masa.Terdapat banyak kaedah pengumpulan data yang dikemukan dalam buku tersebut namun anda perlu memilih dua atau empat kaedah sahaja supaya kajian tindakan anda lebih terfokus


Analisis data: Secara ringkasnya, analisis data merupakan proses menggunakan data dan mengolahnya menjadi maklumat untuk dihuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu isu yang dijadikan sebagai kajian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, pengkaji perlu :

i) mengenal pasti elemen utama atau dengan kata mudah mengenal pasti maklumat penting
sahaja
ii) merumuskan kategori, contohnya kumpulan yang mempunyai item yang serupa
iii) merumuskan tema, contohnya bagi kumpulan yang mempunyai kategori yang sama

Data yang diperolehi disusun berdasarkan;
i) kegiatan dalam penyelidikan yang telah dilakukan, merangkumi apa yang telah dilakukan, di mana, bila, dan mengapa
ii) Situasi / konteks
iii) Isu yang menjadi persoalan kajian

Saturday, November 21, 2009

Aktiviti 9 : Tugasan 4 Mini KT

Dalam pasukan bina :
1. Matlamat kajian tindakan (satu ayat / penyataan umum apa yang hendak dicapai di akhir kajian)
2. Bentuk objektif kajian
3. Bentuk soalan kajian

Matlamat Kajian
Mengenal pasti penggunaan animasi mampu memberikan kefahaman yang tinggi dalam menguasai pengajaran dan pembelajaran.

Objektif Kajian
1. Membantu pelajar meningkatkan pencapaian dalam P & P.
2. Mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik pengajaran

Soalan Kajian
1.Bagaimana penggunaan animasi dapat membantu pelajar meningkatkan pencapaian dalam P & P?
2.Adakah penggunaan animasi mampu mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik pengajaran?

Aktiviti 7 : Tugasan 4 Mini KT

Berdasarkan tajuk kajian, huraikan– KELEMAHAN pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan :-

Pengalaman / refleksi secara individu

1. Pengurusan pengetahuan merupakan suatu konsep yang kompleks dan meragukan
2. Teknologi yang menguruskan pembelajaran dan pengetahuan condong kepada sifat pembahagian dan tidak mungkin akan diintegrasi
3. Kebergantungan guru terhadap bahan animasi tersebut boleh menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran tidak berjalan dengan lancar.

Pengalaman / Refleksi dalam pasukan
1.Sesetengah maklumat berkenaan dengan pembelajaran tentang realiti sebenar sesuatu keadaan atau benda itu mungkin akan hilang dan tidak boleh diperolehi dalam program animasi.
2.Penggunaan animasi tidak mengambil kira tahap murid-murid di dalam sesuatu kumpulan atau kelas.


Aktiviti 8 : Tugasan 4 Mini KT
Berdasarkan tajuk kajian, huraikan– cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran-pengajaran subjek berkenaan berdasarkan :-
Fikir sendiri cadangan secara individu

1. Guru menyediakan sendiri animasi interaktif untuk digunakan semasa proses P & P
2. Guru harus bersiap sedia dengan bahan-bahan animasi yang lain (bercetak) contohnya menggunakan gambar berbentuk animasi untuk diterapkan dalam P&P sebagai inisiatif lain.
3. Guru perlu menguasai kemahiran dalam penggunaan ICT tidak kiralah sama ada ia melibatkan penggunaan animasi, video dan sebagainya.

Fikir cadangan dalam pasukan

1. Guru harus lebih kreatif dalam penyediaan bahan-bahan animasi yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran.
2. Guru harus memilih masa yang sesuai untuk menayangkan animasi tersebut agar ianya sesuai dengan kehendak pembelajaran pada masa itu.
3. Animasi yang menjadi pilihan guru untuk dijadikan sebagai bahan pengajaran perlulah mempunyai kandungan yang sesuai serta penerapan pelbagai nilai yang sememannya khusus untuk suatu pengajaran tersebut.

Aktiviti 6 : Tugasan 4 Mini KT

Berdasarkan tajuk kajian, huraikan– kekuatan pengajaran-pengajar an subjek berkenaan berdasarkan :-
Pengalaman / refleksi secara individu

a) Penggunaan animasi dapat menarik minat pelajar agar lebih fokus dalam P & P, kerana penggunaan warna, pergerakan, muzik dan lain-lain sememangnya mampu menghiburkan pelajar yang memang pada dasarnya suka akan hiburan.
b) Sesuatu pengajaran menjadi lebih menyeronokkan.
c) Dapat meningkatkatkan kefahaman dan daya ingatan pelajar.
d) Mengelakkan kebosanan dalam sesi P & P.
e) Menggalakkan penyertaan pelajar di dalam proses P & P.
f) Memberikan pengalaman yang baru di dalam aktiviti pengajaran selain “chalk and talk”

Pengalaman / refleksi dalam pasukan
1. Penggunaan animasi merupakan satu alternatif berkesan untuk menyampaikan sesuatu P&P memandangkan animasi turut menjadi rancangan kegemaran yang biasa di tonton di rumah.
2. Animasi sebagai alat untuk membantu pelajar melaksanakan tugas pembelajaran di samping dapat menyalurkan maklumat.
3. Animasi turut mampu memudahkan proses penerangan konsep atau pun demonstrasi sesuatu kemahiran.
4. Dapat menunjukkan dengan jelas struktur, fungsi, urutan atau prosedur sesuatu. Contohnya cara melukis suatu segi tiga sama sisi dengan bantuan jangka lukis.
5. Dapat menjelaskan konsep yang abstrak seperti menggambarkan struktur dan fungsi sesuatu sistem yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya, aliran tenaga elektrik dan halaju.
6. Penggunaan animasi mampu meningkatkan kreativiti dan daya imaginasi pelajar untuk berfikir sesuatu yang baru.
7. Penggunaan animasi sebagai kaedah yang digunakan oleh guru bagi memudahkan pembelajaran serta dapat menyampaikan bahan pembelajaran.
8. Animasi sebagai suatu bahan untuk meningkatkan perhatian pelajar dan secara tidak langsung turut meningkatkan motivasi pelajar.

Pengalaman dari luar pasukan ( perlu temubual rakan-rakan dalam pasukan lain)

1. Tajuk ini sesuai digunakan di dalam era teknologi maklumat.
2. Penggunan animasi dapat memberikan impak pengajaran yang berguna di dalam pengajaran.

Berdasarkan literatur review – buku dan jurnal (bincang dalam pasukan)

Jurnal
KESEDIAAN DAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN KOMPUTER
DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SEBUAH
SEKOLAH MENENGAH

Tang Keow Ngang Abdul Ghani
Kanesan Abdullah
Universiti Sains Malaysia

Media dan teknologi pembelajaran telah banyak mempengaruhi corak pendidikan di seluruh dunia. Kini perkembangan dan program komputer telah mula mengubah senario pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kewujudan penggunaan komputer bukan sahaja dapat merangsang pemikiran pelajar bahkan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Zoraini Wati Abas, 1993, ms. 27). Penggunaan perisian-perisian yang dibangunkan khas untuk sesuatu mata pelajaran, bahan-bahan sumber dalam bentuk elektronik, penggunaan CD-ROM berasaskan subjek, penggunaan pangkalan data elektronik adalah aspek-aspek penting yang boleh meningkatkan keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Biologi. Secara keseluruhannya, penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sememangnya membawa manfaat kepada para pelajar.

Buku

MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN
Oleh : Rozinah Jamaludin

Multimedia memberikan dimensi baru dengan mengintegrasikan bunyi, gambar, muzik, dan video dengan teks dan menukar wajah pembelajaran secara linear dan menjurus pelajar kepada pembelajaran secara kendiri dengan guru sebagai fasilitator dan mentor.Friday, November 13, 2009

Tugasan Kelas: Aktiviti 5

Bersama ahli kumpulan
Soalan
1) Bincang dengan pasangan anda MENGAPA guru (pelatih/novis/ berpengalaman) perlu melakukan kajian tindakan
2) Bincangkan dengan pasangan anda mengapa anda ingin melakukan tajuk yang dipilih untuk mini kajian anda?

Jawapan Soalan 1

Seorang guru tidak kira pelatih/novis/pengalaman perlu melakukan kajian tindakan kerana kajian tindakan merupakan satu cara dan pendekatan yang dapat dilihat keberhasilannya dan secara tidak langsung guru dapat memikirkan langkah-langkah yang terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran.

Melalui kajian tindakan yang dilakukan, guru dapat mengesan dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih baik. Secara umumnya kajian tindakan ini dilakukan adalah bertujuan untuk penambahbaikan. Melaluinya, guru dapat memikirkan pelbagai pendekatan baru bagi menyesuaikan amalan pengajaran mereka dengan kehendak pelajar.

Ekoran daripada itu, guru boleh memperbaiki cara pengajaran mereka di samping dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Dengan ini, secara tidak langsung dapat meningkatkan profesionalisme seorang guru.

Jawapan Soalan 2
Tujuan kami memilih tajuk seperti di bawah adalah kerana :
"Penggunaan Animasi melalui Media Interaktif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran ICT, Bahasa Melayu dan Perdagangan"

Animasi merupakan antara elemen multi media yang paling diminati serta mendapat perhatian ramai termasuklah anak kecil dan orang dewasa. Ia berbentuk paparan visual yang bersifat dinamik dan merujuk kepada suatu proses menjadikan sesuatu objek agar kelihatan hidup atau memberi gambaran bergerak kepada sesuatu yang pada dasarnya adalah statik.Maka melalui penggunaan animasi ini, terdapat banyak kelebihannya.
Antaranya adalah seperti berikut :
a) Dapat menceriakan proses penyampaian guru
b) Membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan kelihatan hidup atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata
c) Dapat menghasilkan persekitaran pembelajaran yang merangsangkan dan menyeronokkan
d) Mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Pelajar akan memberi tumpuan yang lebih lama.

Tugasan Kelas: Aktiviti 4 - Cadangan Mini Kajian Tindakan

Bersama dengan ahli kumpulan, kemukakan apakah cadangan mini kajian tindakan yang anda ingin lakukan dalam pengajaran mikro yang mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Kami telah mencadangkan tajuk seperti di bawah sebagai mini kajian tindakan :
"Penggunaan Animasi melalui Media Interaktif dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran ICT, Bahasa Melayu dan Perdagangan"

Tugasan 1: Aktiviti 1 - Ulasan Buku (Apa itu kajian tindakan?)

Aktiviti Berkumpulan:

1. Ahmad Faiz Bin Mohamed @ Mahmood
2. Aena Munirah Binti Abd Rahim
3. Norazura Binti Tukiran

Buku 1
Nama Buku : Action Research : Second Edition
Nama Pengarang : Ernie T. StringerApa itu Kajian Tindakan?
Ianya adalah satu tindak balas kepada kedua-dua penekanan sama ada yang berbentuk pragmatik atau falsafah. Kini, ianya lebih dikenali sebagai disiplin pertanyaan (kajian) yang memberi tumpuan untuk meningkatkan kualiti organisasi masyarakat, komuniti dan kehidupan keluarga. Buku ini melihat kaedah dan teknik penyelidikan yang mengambil kira sejarah manusia, kebudayaan, amalan interaksi dan menyentuh berkaitan dengan kehidupan.

Buku 2

Nama Buku : The Action Research Guidebook : A Four-Step Process for Educators and School Teams. Nama Pengarang : Richard SagorBuku ini memberi konsep kajian tindakan sebagai satu siasatan atau kajian yang dilakukan oleh individu atau kumpulan ke atas sesuatu permasalahan yang berkenaan dengan bidang masing-masing dengan tujuan untuk penambahbaikan. Kajian tindakan ini sesuai diaplikasikan ke atas sesuatu permasalahan itu jika permasalahan tersebut menepati tiga persoalan berikut:

1. Adakah fokus dalam persoalan kajian itu menumpukan kepada permasalahan di dalam bidang profesional anda?
2. Adakah anda mempunyai kuasa atau kemampuan untuk mmengubah dan melakukan sesuatu berdasarkan hasil atau dapatan daripada kajian?
3. Adakah penambahbaikan itu mampu dibuat?
Jika ketiga-tiga soalan ini mempunyai jawapan 'ya', maka kajian tindakan adalah sesuai dijalankan.

Penilaian terhadap kedua-dua buku ini:

Buku 1 sesuai digunakan sebagai panduan untuk pelbagai jenis pengguna termasuklah guru, pekerja kesihatan, pekerja sosial dan sebagainya. Setiap prosedur diterangkan dengan jelas menggunakan tahap-tahap yang sesuai.Begitu juga dengan bahasa yang digunakan senang difahami.

Manakala Buku 2 khusus untuk dijadikan panduan kepada pendidik dan pentadbir di sekolah.

Saturday, November 7, 2009

Tugasan Dua: Ulasan Jurnal

TAJUK JURNAL 1

Jurnal: Understanding our learners and developing reflective practice: Conducting action research  with English language learners
Pengarang: Patience A. Sowa
Sumber: Pangkalan Data Science Direct

Kajian ini membincangkan cara di mana projek kajian tindakan boleh digunakan di dalam English Language learners (ELLs) sebagaimana menolong para guru untuk mewujudkan amalan latihan. Berdasarkan tinjauan, projek kajian tindakan yang dijalankan dengan English Language learners (ELLs) dan refleksi sebagai data, kajian meneroka pertanyaan guru mengenai kesan dan kerja di dalam kaedah pengajaran dan kebergantungan terhadap ELLs. Para pelajar menyatakan bahawa mereka membesar seperti seorang guru, berfikir dan lebih yakin mengenai mengajar di dalam keadaan biasa dan mengajar ELLs.

• Contoh kajian tindakan yang telah dilakukan oleh penulis/penyelidik
Bagaimanakah cara-cara di mana kajian tindakan dapat dilakukan oleh guru terhadap pelajar bahasa Inggeris di mana ianya akan dapat membina latihan yang berkesan. Para pelajar merasakan bahawa mereka membesar sebagai seorang guru, di mana mereka lebih bersikap bertindak balas dan menjadi lebih yakin di dalam proses pembelajaran.

• Apa masalah yang dijadikan kajian
Kajian ini ialah mengkaji cara-cara di mana melakukan kajian tindakan yang melibatkan pengajar bahasa Inggeris di mana mereka membantu graduan ke arah pengajaran yang melibatkan pelbagai jenis pelajar dan kesan di dalam pengajaran mereka. Kajian tindakan ialah salah satu daripada bahagian di dalam kajian guru yang dapat memberikan galakan kepada mereka untuk mempraktikkannya di dalam kelas.

• Apakah sampel kajian dan di mana setting kajian
Sampel kajian adalah enam orang graduan yang sedang mengajar bahasa Inggeris yang tidak memiliki kelayakan atau lesen pengajar bahasa Inggeris. Kajian ini melibatkan graduan-graduan dan kertas refleksi mereka mengenai pemikiran mereka mengenai pengajar bahasa Inggeris dan amalan mereka sebagai guru. Kajian ini dilakukan di sekolah di bandar Midwestern, Amerika Syarikat.

• Bagaimana pengkaji melakukan kajian tindakan (prosedur)?
Kajian tindakan ini menggunakan kaedah soalan. Soalan-soalan yang ditanyakan adalah:
 1. Apakah cara yang digunakan semasa membuat kajian tindakan yang dapat menolong guru belajar mengenai pengajaran bahasa kepada pelajar yang berlainan?
 2. Apakah yang guru belajar mengenai amalan mereka di dalam kertas kerja dan semasa menjalankan projek kajian tindakan?
• Bagaimana pengkaji mengumpul dan menganalisis data kajian?
Kajian ini adalah kajian yang berbentuk kualitatif. Data yang didapati di dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada projek, kajian tindakan, kertas kerja professional dan juga tinjauan. Terdapat enam soalan jenis soalan jenis terbuka di dalam tinjauan yang dibuat pada akhir semester.

• Bagaimana pengkaji memapar dapatan kajian tindakan?
Projek pelajar, kertas refleksi dan tinjauan telah dianalisis untuk kajian ini. Data-data tersebut telah dianalisis berdasarkan hubungan dengan soalan-soalan di dalam kajian tindakan ini. Projek hasil daripada tiga graduan telah diterangkan di dalam kajian ini, tinjauan enam orang guru telah dianalisis di dalam kajian ini. Dapatan atau hasil daripada kajian ini telah digabungkan dan menjadi gambaran keseluruhan kajian ini. Sebagai jawapan kepada soalan kajian yang terhasil daripada analisis tinajuan, projek kajian tindakan dan kertas kerja professional. Hasil yang di dapati daripada data menunjukkan bahawa pemahaman yang mendalam di dalam pengajaran bahasa Inggeris, kesan kertas kerja di dalam pengajaran, refleksi guru dan juga pengiktirafan.


TAJUK JURNAL 2

Jurnal: An action Research Exploration Integrating Student Choice and Art Activities in a Sixth Grade Social Studies Classroom
Pengarang: Courtney Kosky
Sumber: Pangkalan Data Science Direct

Kajian ini adalah kajian tindakan yang telah dijalankan untuk untuk mengetahui cara untuk menggabungkan seni di dalam pendidikan sosial kanak-kanak dapat meningkatkan penyertaan, motivasi dan kesan pencapaian pelajar melalui peningkatan motivasi dan juga penyertaan. Rancangan pengajaran yang asas memerlukan kebijaksanaan di dalam menggabungkan aktiviti kesenian yang memberikan pelajar pilihan di dalam jenis aktiviti untuk diselesaikan yang mana ianya mempunyai impak di dalam motivasi dan persepsi. Kebanyakan markah aktiviti kesenian meningkat yang berlaku kerana gabungan aktiviti seni dan pilihan pelajar.

• Contoh kajian tindakan yang telah dilakukan oleh penulis/penyelidik
 Bagaimanakah untuk meningkatkan penglibatan dan motivasi di samping ianya akan dapat meningkatkan pencapaian pelajar melalui mengunakan aktiviti seni dan kreativiti dalam P&P matapelajaran pendidikan sosial di kalangan pelajar gred 6. Adakah dengan menjalankan penglibatan dan motivasi akan member kesan yang positif di dalam markah yang akan diperolehi oleh pelajar akan mengalami peningkatan.

• Apa masalah yang dijadikan kajian
Kebiasaannya, pelajar selalu diberikan penekanan terhadap matapelajaran yang teras seperti matematik. Ianya banyak juga memberikan kesan terhadap pendidikan sosial yang mengajarkan tentang aspek berkomunikasi dan pergaulan seringkali diabaikan oleh guru kerana ingin berusaha untuk mencapai sasaran pencapaian pelajar yang baik terhadap matapelajaran teras.

• Apakah sampel kajian dan di mana setting kajian
Pelajar gred 6 seramai 650 orang di Sekolah Perkembangan Professional dengan kerjasama Program Pendidikan Guru Tahun Kelima Bebedum. Selain daripada itu, 7 orang pelajar berkeperluan khas dalam kajian tindakan ini juga terbabit di dalam kajian yang dijalankan ini.

• Bagaimana pengkaji melakukan kajian tindakan (prosedur)?
Kajian dilakukan oleh seorang guru praktikal yang sedang melakukan latihan pengajaran di sekolah. Guru menggunakan rakaman perbulan pelajar ketika mereka melakukan refleksi selepas P&P dan pengakaji merekodkan refleksi P&P di dalam jurnal pengajarannya bagi membantu pengkaji memperbaiki aktiviti kesenian dan kreativiti untuk P&P akan datang.
 
• Bagaimana pengkaji mengumpul dan menganalisis data kajian?
Pengkaji menggunakan penulisan komen pelajar, rakaman perbualan, skala yang diberikan oleh pelajar bagi setiap aktiviti yang dijalankan, dan borang penilaian rubrik dalam mendapatkan data untuk kajian tindakan yang dijalankan. Semua maklumat yang didapati akan dianalisis oleh guru tersebut yang akhirnya akan dibuat graf bagi melihat tahap penglibatan dan motivasi pelajar bagi setiap aktiviti P&P.

• Bagaimana pengkaji memapar dapatan kajian tindakan?
Guru menganalisis data melalui komen dan data yang didapati melalui skala yang diberikan oleh pelajar untuk setiap aktiviti serta boring penilaian rubrik. Keberkesanan kaedah ini dapat dipaparkan melalui graf yang terbentuk dalam setiap aktiviti yang dijalankan selepas proses pengajaran dan pembelajaran.


TAJUK JURNAL 3

Jurnal: Qualitative Assessment Across Language Barriers : An Action Research Study
Pengarang: Johannes C. Cronje
Sumber: Pangkalan Data HW:Wilson


• Contoh kajian tindakan yang telah dilakukan oleh penulis/penyelidik
Bagaimana penilaian terhadap sekumpulan pelajar di mana bahasa ibunda mereka dan budaya adalah berbeza dengan bahasa dan budaya pengkaji. Bagaimana kefahaman yang sama dapat diwujudkan antara pengkaji dan pelajar (responden) di mana mereka mempunyai cara berkomunikasi yang berbeza.• Apa masalah yang dijadikan kajian
Masalah yang terbesar adalah perbezaan komunikasi dan budaya antara pengkaji dan pelajar (responden) di dalam menentukan tahap keberkesan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tersebut di mana masalah bahasa dan cara pertuturan yang tidak sama.

• Apakah sampel kajian dan di mana setting kajian
Kajian tindakan ini telah dijalankan selama dua ke atas 12 orang mahasisawa/i Sarjana Program Pendidikan ICT di Universiti Sains dan Teknologi di Sudan.


• Bagaimana pengkaji melakukan kajian tindakan (prosedur)?
Kajian tindakan ini merangkumi tiga fokus iaitu:

 1. Penilaian kriteria di dalam mengetahui portfolio pelajar
 2. Nilai dalam portfolio yang dihasilkan oleh pelajar
 3. Bagaimana pengkaji dapat mengetahui proses-proses yang terlibat dalam penghasilan portfolio pelajar
• Bagaimana pengkaji mengumpul dan menganalisis data kajian?

 1. Pengkaji menggunakan kaedah “Penilaian Positif” dengan menggunakan borang rubrik yang mengandungi 54 soalan penilaian dengan skala dari 0 hingga 1 dan daripada 0 hingga 5. Kriteria mengenai perkara-perkara yang hendak dinilai dinyatakan oleh pengkaji.


 2. Kaedah kedua yang digunakan oleh pengkaji ialah “Penilaian terhadap kumpulan pelajar dan penilaian terhadap antara pelajar”.


 3. Kaedah ketiga yang digunakan oleh pengkaji ialah “Penilaian secara holistik dengan meminta pelajar melakukan persembahan video tentang portfolio yang mereka hasilkan".

  Dapatan kajian adalah hasil gabungan antara tiga kaedah ini ialah merangkumi, penilaian rubrik, skor penilaian dan artifak (portfolio) yang dihasilkan pelajar. Hasil kajian adalah dalam bentuk kualitatif iaitu rumusan dari pemerhatian pengkaji.
 • Bagaimana pengkaji memapar dapatan kajian tindakan?

 1. Pengkaji membuat rumusan terhadap ketiga-tiga kaedah yang digunakan dalam kajian ini .Setiap rumusan atau dapatan merangkumi tahap keberkesanan kaedah berkenaan. Bagi kaedah pertama iaitu “Penilaian Positif”, didapati bahawa pelajar menjadi kurang kreatif dalam penghasilan portfolio mereka kerana segala kriteria yang pengkaji perlukan telah dinyatakan di dalam borang rubrik yang diberikan.

 2. Bagi kaedah kedua iaitu “Penilaian terhadap kumpulan pelajar dan penilaian terhadap antara pelajar”, pengkaji menggunakan aktiviti pembelajaran secara kooperatif dan pelajar akan di nilai melalui hasil kerja berkumpulan dan penilaian sesama pelajar yang dilakukan ketika berada di “Home Group”.


 3. Bagi kaedah ketiga iaitu “Penilaian secara holistik atau menyeluruh dengan meminta pelajar melakukan persembahan video tentang portfolio yang mereka hasilkan’, dimana pengkaji telah meminta pelajar melakukan rancangan pengajaran dan BBM menggunakan perisian komputer kemudian membentangkan di kelas dan guru membuat penilaian berdasarkan persembahan dan bukannya berdasarkan bahasa yang digunakan bagi tujuan mencari tahap kefahaman dan kemahiran pelajar berkenaan.

Tugasan Kelas: Nota

Model Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart,1988)

Gelungan Pertama (Cycle 1):
Proses kajian tindakan melibatkan refleksi ke atas isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Kemudian guru itu menyediakan satu pelan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Seterusnya guru melaksanakan pelan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru terpaksalah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu.

Gelungan Kedua (Cycle 2):
Pada Gelungan Kedua guru mesti mereflek dan membuat adaptasi terhadap pelan tindakan beliau. Satu kritikan terhadap model ini ialah ia sentiasa berlanjutan dan tiada mutakhirnya (finality). Oleh itu, seseorang guru yang menjalankan kajian tindakan hendaklah pragmatik dan perlu memastikan bahawa pelan tindakan beliau selaras dengan kurikulum yang hendak disampaikan.


Tugasan Kelas: Nota

Model Kajian Tindakan Piggot-Irvine’s:

Terdapat tiga kitaran di dalam kitaran ini iaitu:
a) Mengenalpasti/ mengdiagnos
b) Merancang tindakan
c) Melakukan tindakan
d) Menilai tindakan


Tugasan Kelas: Nota

Model pembelajaran berasaskan pengalaman (Kolb, 1984)

Terdapat empat kitaran di dalam kitaran ini iaitu:
a) Pengalaman yang kukuh
b) Pemerhatian yang cepat
c) Pemahaman konsep secara abstrak
d) Pengkajian yang aktif


Tugasan Kelas: Nota

Lingkaran Kajian Tindakan Stringer:
• Terdapat 3 fasa utama di dalam kajian tindakan ini iaitu:
a) Merancang (bertindak di dalam melakukan sesuatu, melihat dengan mencari maklumat yang berkaitan dan memikirkan untuk pemantauan maklumat)
b) Arahan (bertindak, melihat dan memikirkan)
c) Penialaian (bertindak, melihat dan memikirkan)


Wednesday, November 4, 2009

TUGASAN 3 (b): Laporan Pembentangan Kajian Tindakan Kolokium Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Ambilan Januari 2009

“Meningkatkan pemahaman dan suasana pembelajaran pelajar bagi subjek biologi tingkatan empat menggunakan kaedah peta minda secara berkumpulan”

Nama pembentang : Hasmalina Binti Hamzah (P48655) dan Hazwin Dalila Harris (P48603)

1.0 PENGENALAN

Terdapat tiga objektif umum dalam kajian tindakan ini iaitu :
• Supaya pelajar dapat memahami setiap isi kandungan bagi tajuk nutrisi dalam subjek Biologi.
• Dapat mewujudkan suasana belajar yang menyeronokkan dan dapat meningkatkan komunikasi pelajar
• Supaya pelajar mudah memahami dan mengingati setiap konsep dan istilah dalam Biologi bagi tajuk nutrisi.

2.0 PERNYATAAN MASALAH

Terdapat 3 pernyataan masalah dalam kajian tindakan, ianya ialah:
• Adakah teknik penggunaan peta minda ini dapat meningkatkan pemahaman pelajar dalam tajuk nutrisi ini?
• Adakah kaedah ini dapat mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyeronokkan serta meningkatkan keyakinan diri pelajar?
• Adakah kaedah ini dapat meningkatkan pemahaman dalam memahami konsep serta istilah Biologi bagi tajuk nutrisi?

3.0 METODOLOGI, SETTING KAJIAN, SAMPEL

INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN :
• Rancangan harian guru berdasarkan silibus subjek Biologi dalam topik nutrisi,
• Tontonan video-CD ROM,
• Kertas mahjong
• Crayon warna
• Pemain MP3 (Perakam suara)

KAEDAH PENGUMPULAN DATA:

• Pemerhatian pengkaji (Penilaian kendiri-RPH)
• Borang kaji selidik
• Temubual berstruktur dan tidak berstruktur

4.0 PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

1. Pemerhatian
• Pelajar lebih aktif dan bersemangat ketika melakukan tugasan
• Pelajar tidak kekok berinteraksi dalam kumpulan
• Hasil pembentangan yang kreatif dan memuaskan
• Pelajar kurang tepati masa

2. Borang kaji selidik
• Tema kefahaman iaitu 54 % menguasai topik, 56 % mudah faham topik, 41% skema objektif pengajaran jelas.
• Tema suasana keseronokan iaitu 35% tidak mengantuk dan bosan, 43% lebih seronok dan 44% lebih menarik .
• Tema komunikasi berkesan iaitu 43% berani mengemukakan pendapat, 52% merapatkan ikatan persahabatan, 48% mengajar kemahiran komunikasi dan 42% semakin yakin.

3. Temubual
• Apakah pendapat anda tentang perbezaan di antara kuliah dan kaedah kerja kooperatif berkumpulan-peta minda?
• Kaedah yang manakah yang anda membuat anda lebih bersemangat dalam mempelajari topik-topik terbaru.
• Bagaimana interaksi anda dengan rakan-rakan anda bila anda melakukan kerja kooperatif berkumpulan-peta minda?

5.0 IMPLIKASI KAJIAN

Hasil daripada temubual kebanyakan pelajar mengatakan kaedah peta minda:
• Memberi gambaran lebih jelas tentang isi pengajaran
• Perlu ada keperluan kaedah kuliah di awal pengajaran
• Peta minda penting sebagai aktiviti pengukuhan pelajar
• Lebih menggemari kaedah pembelajaran bersifat dua hala-lebih mudah mengingati fakta
• Kaedah peta minda lebih bersifat interaktif dan pelajar dapat bertukar idea tentang sesuatu perkara.
• Kaedah peta minda membantu dalam komununikasi antara pelajar

6.0 APA YANG DAPAT PELAJARI DARIPADA KAJIAN TINDAKAN INI

• Kaedah pembelajaran secara kumpulan memberikan impak yang besar di dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran.
• Melalui kaedah peta minda secara berkumpulan, para pelajar dapat meningkatkan tahap kefahaman mereka di samping dapat berkongsi ilmu masing-masing.
• Para pelajar dapat menunjukkan tahap kekreatifan mereka di dalam belajar menggunakan kaedah tersebut.
• Guru boleh mencari tempat yang lebih selesa untuk pelajar menjalankan tugasan seperti kantin atau padang
• Elemen ‘role-play’ boleh di gabungkan dengan kaedah peta minda bagi meningkatkan lagi efektif objektif kajian.
• Pelajar perlu di beri ganjaran sebagai satu kaedah motivasi ekstrinsik bagi tujuan peneguhan positif.

TUGASAN 3 (a) : Laporan Pembentangan Kajian Tindakan Kolokium Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Ambilan Januari 2009

“Meningkatkan penguasaan bacaan al-Quran dikalangan pelajar tingkatan 1 dan 2 Sekolah Methodist laki-laki Kuala Lumpur dengan menggunakan kaedah Talaqqi dan Musyafahah”

Nama pembentang : Masyitah Ulul Azmin ,Shamsurena Shamsudin dan Siti Hasmiyati Zahari

1.0 PENGENALAN

Terdapat dua objektif kajian tindakan ini dilakukan dan objektif ini merangkumi umum dan khusus. Objektif umumnya ialah bagi meningkatkan peratusan kelulusan ujian tilawah dan hafazan dalam kelas kajian ini dilakukan. Terdapat empat objektif umum dalam kajian tindakan ini iaitu :
• Meningkatkan kemahiran menyebut huruf dengan betul (makhraj huruf)
• Membantu pelajar membaca dengan lancar
• Meningkatkan keupayaan pelajar untuk mengenalpasti hukum-hukum tajwid di dalam ayat al-Quran
• Meningkatkan penguasaan pelajar membaca al-quran dengan hukum tajwid

2.0 PERNYATAAN MASALAH

Terdapat 3 pernyataan masalah dalam kajian tindakan, ianya ialah:

• Sejauhmanakah kaedah Talaqqi dan Musyafahah dapat menarik minat pelajar kepada pembelajaran tilawah al-Quran ?
• Adakah kaedah Talaqqi dan Musyafahah merupakan satu kaedah yang terbaik untuk meningkatkan pencapaian pelajar dari segi kelancaran, tilawah, dan juga makhraj tilawah?
• Bagaimanakah naqib (rakan pembimbing) dapat membantu dalam penguasaan al-Quran terhadap mentee melalui perlaksanaan kaedah Talaqqi dan Musyafahah

3.0 METODOLOGI, SETTING KAJIAN, SAMPEL

Kajian tindakan ini telah dilakukan di Sekolah Methodist Laki-Laki Kuala Lumpur. Sampel kajian ini ialah kepada 46 orang pelajar tingkatan 1 dan 34 orang pelajar tingkatan 2. Kajian ini dijalankan secara kolaboratif oleh 3 orang guru pelatih iaitu Masyitah Ulul Azmin ,Shamsurena Shamsudin dan Siti Hasmiyati Zahari.

1) Pemerhatian : Data Awal
Guru membuat pemerhatian dengan membuat catatan dan survey melalui aktiviti membaca al-Quran semasa P&P. Data yang diperolehi ialah guru dapat mengenal pasti pelajar yang baik dan lemah dalam pembacaan al-Quran .

2) Pengumpulan data kajian sesi 1:
i) Aktiviti talaqqi dalam kumpulan tadarrus
-Talaqqi ialah situasi dimana guru mendengar bacaan pelajar dalam kumpulan-kumpulan yang kecil
- berdasarkan data awal pelajar yang baik bacaannya dilantik menjadi ketua kumpilan tadarus

ii) Ketua kumpulan yang dilantik akan mencatat pencapaian pelajar secara rambang tanpa ada ukuran sebenar

3) Refleksi
Kajian dilakukan berdasarkan pengumpulan data yang telah dilakukan, pelajar yang mempunyai prestasi bacaan yang baik dilantik menjadi "Naqib".

4) Talaqqi Musyafahah bersama naqib
- Seorang naqib untuk seorang pelajar , naqib berperanan dalam mengajar rakannya dalam memperbetulkan prestasi bacaan al-Qurannya.

4.0 PENGUMPULAN DAN PENGANALISAAN DATA

Bagi pengumpulan dan penganalisaan data, para pengkaji telah melakukan 3 instrumen iaitu :
a) borang penilaian naqib
b) borang mentee
c) pemerhatian- catatan dan rakaman video

5.0 IMPLIKASI KAJIAN

1) Persoalan kajian 1
• Antara kelebihan-kelebihan kaedah Talaqqi Musyafahah, murid dapat membaca dengan tepat dan betul dari segi makhraj dan tajwid mengikut bacaan guru dan juga naqib.
• Murid dapat mempelajari ilmu al-Quran secara langsung daripada guru. Ini akan mengelakkan murid-murid mendapat kefahaman dan ilmu yang salah.
• Kaedah ini secara keseluruhan bukan sahaja memberi kefahaman kepada pelajar malah mampu membangkitkan minat serta pelajar dapat melibatkan diri secara aktif dalam p&p tilawah.

2) Persoalan kajian 2:
• Melalui kaedah ini pelajar dapat memahami secara mendalam dan mengetahui cara bacaan al-Quran dengan betul.
• Hasil analisis data daripada pemerhatian prestasi pelajar yang baik bacaan telah meningkat berikutan bilangan menurunya bilangan pelajar yang lemah dalam ketiga-tiga aspek iaitu kelancaran, makhraj dan juga tajwid
• Secara keseluruhannya kaedah Talaqqi Musyafahah merupakan kaedah terbaik dalam meningkatkan penguasaan pelajar dalam membaca al-Quran Dalam perlaksanaan kaedah Talaqqi Musyafahah ini peranan naqib sangat besar dalam membantu kepada kejayaan pelajar

3) Persoalan kajian 3:
• Kajian ini membuktikan bahawa guru dan naqib mampu membantu murid-murid yang lemah dalam membaca al-Quran melalui kaedah Talaqqi Musyafahah.
• Murid dapat melaksanakan P&P dengan bersungguh-sungguh tanpa segan silu dan ragu-ragu kerana bacaan mereka dipimpin oleh naqib yang dipilih di kalangan rakan-rakan mereka

6.0 APA YANG DAPAT PELAJARI DARIPADA KAJIAN TINDAKAN INI

• Kaedah ini sesuai dilaksanakan di kalangan pelajar tetapi memerlukan jangka masa yang lebih panjang untuk melatih pelajar lebih cemerlang dalam bacaan al-Quran dari aspek kelancaran, makhraj dan sebutan huruf.
• Untuk penambahbaikan supaya pelajar(mentee) mempunyai peningkatan dalam bacaan al-Quran, naqib terlebih dahulu diberi latihan oleh guru dalam jangka masa yang panjang dan boleh menguasai ketiga-tiga aspek dengan baik sebelum membimbing kawan(mentee) masing-masing.
• Melalui kajian ini, saya mendapat idea mengenai kaedah baru dalam pengusaan bacaan al-Quran yang tidak pernah saya hadapi ketika zaman persekolahan dahulu.

Ketika para pembentang memberi pembentangan saya dapat mempelajari beberapa istilah yang tidak pernah saya ketahui sebelum ini iaitu seperti “Naqib” , “kaedah Talaqqi” dan “Musyafahah”

• Melalui perbentangan ini juga dapat memberi gambaran kepada saya mengenai suasana P&P sebenar yang berlaku di sekolah melalui perkongsian pengalaman para pembentang dan idea-idea kreatif yang perlu seorang guru fikirkan dalam mempelbagaikan kaedah P&P

Wednesday, October 28, 2009

TUGASAN KELAS : Sebab Mengapa Kajian Tindakan Penting untuk Guru

Berikut adalah pendapat saya mengenai kepentingan kajian tindakan terhadap guru, iaitu:
1.   Dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan
2.   Dapat mempelbagaikan teknik pengajaran, memudahkan pencapaian
      kefahaman pelajar sekaligus memahami dan memperbaiki amalan sendiri
3.   Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang
      lebih aktif dan efektif
4.   Dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya
      dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan membuat penilaian
      terhadap kurikulum dan kokurikulum
5.   Mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran dalam
      sesuatu subjek
6.   Membantu murid mencapai tahap cemerlang dalam satu-satu mata
      pelajaran
7.   Dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran,
      memudahkan pencapaian objektif dan dapat pula memahami, mengubah
      dan memperbaiki amalan sendiri
8.   Guru dapat meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan
      kerja yang lebih aktif dan efektif
9.   Membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang
      perancangan untuk tindakan
10. Merapatkan perhubungan di antara guru yang terlibat melalui
      kerjasama secara kolaboratif