Friday, December 11, 2009

Aktiviti 12 : Pemurnian

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan pernyataan masalah, tujuan dan objektif kajian.

Matlamat Kajian
Mengenal pasti penggunaan animasi mampu memberikan kefahaman yang tinggi dalam menguasai pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan Kajian
Memberi rangsangan kepada pelajar agar lebih tertumpu dan menarik minat dalam pembelajaran.

Objektif Kajian
1. Membantu pelajar meningkatkan pencapaian dalam P & P.
2. Mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik pengajaran

0 comments: