Friday, December 11, 2009

Aktiviti 10 : Tugasan 1 : Buku

Soalan:
Berdasarkan buku yang anda baca, bincang tentang "Mengenal pasti masalah kajian tindakan"
Berdasarkan, buku Action Research yang ditulis oleh Ernie T.Stringer ini menunjukkan bahawa sesuatu kajian yang dilakukan secara sistematik dan teratur adalah untuk memberi jawapan atau menyelesaikan sesuatu permasalahan / fenomena yang timbul di mana masalah itu wujud.

Bagi mengenal pasti suatu permasalahan dalam kajian, suatu penyelidikan itu boleh dikenal pasti melalui ciri-ciri seperti berikut :
  • Mengandungi isu atau masalah yang boleh terjawab melalui penyelidikan
  • Proses mendapatkan maklumat
  • Penjelasan yang membolehkan individu untuk memahami masalah
Kajian juga boleh membincangkan tindakan yang mencuba untuk menyelesaikan masalah yang telah dikaji. Kajian dapat digambarkan sebagai sesuatu yang tidak lebih daripada perkembangan aktiviti di mana kita terlibat di dalam kehidupan seharian. Walaupun masalah yang biasa, contoh : Di manakah stokin biru saya?

 Kita bertanyakan soalan yang memerlukan penjelasan yang menyediakan asas kepada jawapan (saya telah memakai stokin biru semalam) , (saya) mungkin meletakkan stokin tu dalam mesin basuh).

 Kejayaan kajian saintifik adalah berdasarkan desakan di atas ketepatan dan ketelitian formulasi huraian, pemerhatian, dan penjelasan. Ketelitian terhadap apa yang diperhatikan dan yang dihuraikan akan memberikan penjelasan tentang keberkesanan yang membolehkan kita untuk membuat anggapan dan mengawal masalah di dunia ini.

Prosedur Kajian

Setiap kajian perlu ada prosedur-prosedur tertentu agar penyelidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Antara prosedur-prosedur yang ditekankan adalah seperti berikut:

a) Mengenal pasti dan fokus kepada isu
b) Mendefinisikan masalah
c) Kaedah yang digunakan , contohnya tinjauan
d) Membina gambaran tentang keadaan isu yang dikenal pasti
e) Mengumpul data
f) Menganalisis data 

Untuk kelas 18 hb Disember 2009

Pengenalan: Matlamat kajian tindakan dapat dicapai melalui proses pengumpulan data. Dalam membuat kajian tindakan bukanlah bermakna menulis apa yang kita rasa betul tetapi perlu melalui kajian dan proses pengumpulan data. Hasil kajian tindakan tersebut adalah kesimpulan daripada fakta atau data yang dikumpul tersebut. Selain itu, kajian tindakan perlu dibuat secara sistematik. Ini bermakna sebelum kajian dimulakan, perancangan untuk pengumpulan data perlu dibuat terlebih dahulu. Pengumpulan data di dalam projek kajian tindakan dilakukan dalam jangka masa yang berbeza dan melalui pelbagai cara. Terdapat beberapa kaedah pengumpulan data yang dikemukan dalam buku tersebut sebagai panduan untuk pembaca memilih kaedah mana yang sesuai.

1. Temu Ramah (Interviews)
Kaedah temu ramah ini hanya dilakukan apabila responden mempunyai kelapangan masa dan mengikut kesesuaian pihak responden. Kaedah ini dilakukan semasa proses pengedaran atau pengumpulan borang soal selidik melalui serahan tangan. Penyelidik menggunakan kaedah ini terhadap sesetengah responden pada sesetengah kawasan sahaja. Ini kerana terdapat sesetengah responden merupakan kenalan pihak penyelidik. Soalan-soalan yang tertentu telah pun disediakan dan disusun oleh penyelidik. Pihak penyelidik telah pun membuat temu janji seminggu lebih awal, bagi memastikan pihak responden benar-benar bersedia dengan segala jawapan yang mungkin. Soalan temu ramah ini akan menambahkan pengetahuan dan membantu penyelidik dalam menyiapkan kajian yang dijalankan.

a. Soalan
    • Soalan tipikal
    • Soalan spesifik
b. Rakaman audio

2. Pemerhatian melalui penglibatan (Participant-observation)
Kaedah ini berasal dari bidang antropologi (kajian tentang kehidupan masyarakat). Penyelidik biasanya melibatkan diri dengan masyarakat yang hendak dikajinya untuk memahami dengan jelas sesuatu isu yang berkaitan dengan masyarakat tersebut. Elemen-elemen yang terdapat di dalam kaedah ini:
a. Tempat

b. Manusia
c. Objek
d. Perlakuan
e. Peristiwa
f. Tujuan
g. Masa
h. Perasaan

3. Data Penyimpanan Rekod (Documents)

Data ini termasuklah memo, minit mesyuarat, rekod, laporan rasmi, kenyataan polisi, laporan tahunan, rekod pencapaian pelajar, skor ujian,fail komulatif, pekerjaan ibu bapa, rekod kehadiran. Keadah pengumpulan memerlukan pengkaji perlu mangikut prosedur yang ditetapkan dan menggunakan dan merekod dengan penuh etika.

Rumusan : Pengumpulan data boleh dilakukan dalam banyak bentuk dan sumber samada fakta yang dikumpul atau direkod. Kesesuaian dan perancangan yang fleksibal perlu dilakukan terlebih dahulu dalam proses pengumpulan data.Kaedah pengumpulan data bagi kajian tindakan perlu dipelbagaikan dan dikumpul dengan pelbagai cara dan sepanjang masa.Terdapat banyak kaedah pengumpulan data yang dikemukan dalam buku tersebut namun anda perlu memilih dua atau empat kaedah sahaja supaya kajian tindakan anda lebih terfokus


Analisis data: Secara ringkasnya, analisis data merupakan proses menggunakan data dan mengolahnya menjadi maklumat untuk dihuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi meningkatkan kefahaman terhadap sesuatu isu yang dijadikan sebagai kajian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, pengkaji perlu :

i) mengenal pasti elemen utama atau dengan kata mudah mengenal pasti maklumat penting
sahaja
ii) merumuskan kategori, contohnya kumpulan yang mempunyai item yang serupa
iii) merumuskan tema, contohnya bagi kumpulan yang mempunyai kategori yang sama

Data yang diperolehi disusun berdasarkan;
i) kegiatan dalam penyelidikan yang telah dilakukan, merangkumi apa yang telah dilakukan, di mana, bila, dan mengapa
ii) Situasi / konteks
iii) Isu yang menjadi persoalan kajian

0 comments: