Saturday, November 21, 2009

Aktiviti 6 : Tugasan 4 Mini KT

Berdasarkan tajuk kajian, huraikan– kekuatan pengajaran-pengajar an subjek berkenaan berdasarkan :-
Pengalaman / refleksi secara individu

a) Penggunaan animasi dapat menarik minat pelajar agar lebih fokus dalam P & P, kerana penggunaan warna, pergerakan, muzik dan lain-lain sememangnya mampu menghiburkan pelajar yang memang pada dasarnya suka akan hiburan.
b) Sesuatu pengajaran menjadi lebih menyeronokkan.
c) Dapat meningkatkatkan kefahaman dan daya ingatan pelajar.
d) Mengelakkan kebosanan dalam sesi P & P.
e) Menggalakkan penyertaan pelajar di dalam proses P & P.
f) Memberikan pengalaman yang baru di dalam aktiviti pengajaran selain “chalk and talk”

Pengalaman / refleksi dalam pasukan
1. Penggunaan animasi merupakan satu alternatif berkesan untuk menyampaikan sesuatu P&P memandangkan animasi turut menjadi rancangan kegemaran yang biasa di tonton di rumah.
2. Animasi sebagai alat untuk membantu pelajar melaksanakan tugas pembelajaran di samping dapat menyalurkan maklumat.
3. Animasi turut mampu memudahkan proses penerangan konsep atau pun demonstrasi sesuatu kemahiran.
4. Dapat menunjukkan dengan jelas struktur, fungsi, urutan atau prosedur sesuatu. Contohnya cara melukis suatu segi tiga sama sisi dengan bantuan jangka lukis.
5. Dapat menjelaskan konsep yang abstrak seperti menggambarkan struktur dan fungsi sesuatu sistem yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Contohnya, aliran tenaga elektrik dan halaju.
6. Penggunaan animasi mampu meningkatkan kreativiti dan daya imaginasi pelajar untuk berfikir sesuatu yang baru.
7. Penggunaan animasi sebagai kaedah yang digunakan oleh guru bagi memudahkan pembelajaran serta dapat menyampaikan bahan pembelajaran.
8. Animasi sebagai suatu bahan untuk meningkatkan perhatian pelajar dan secara tidak langsung turut meningkatkan motivasi pelajar.

Pengalaman dari luar pasukan ( perlu temubual rakan-rakan dalam pasukan lain)

1. Tajuk ini sesuai digunakan di dalam era teknologi maklumat.
2. Penggunan animasi dapat memberikan impak pengajaran yang berguna di dalam pengajaran.

Berdasarkan literatur review – buku dan jurnal (bincang dalam pasukan)

Jurnal
KESEDIAAN DAN KEBERKESANAN PENGGUNAAN KOMPUTER
DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SEBUAH
SEKOLAH MENENGAH

Tang Keow Ngang Abdul Ghani
Kanesan Abdullah
Universiti Sains Malaysia

Media dan teknologi pembelajaran telah banyak mempengaruhi corak pendidikan di seluruh dunia. Kini perkembangan dan program komputer telah mula mengubah senario pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kewujudan penggunaan komputer bukan sahaja dapat merangsang pemikiran pelajar bahkan dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah (Zoraini Wati Abas, 1993, ms. 27). Penggunaan perisian-perisian yang dibangunkan khas untuk sesuatu mata pelajaran, bahan-bahan sumber dalam bentuk elektronik, penggunaan CD-ROM berasaskan subjek, penggunaan pangkalan data elektronik adalah aspek-aspek penting yang boleh meningkatkan keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Biologi. Secara keseluruhannya, penggunaan komputer dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sememangnya membawa manfaat kepada para pelajar.

Buku

MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN
Oleh : Rozinah Jamaludin

Multimedia memberikan dimensi baru dengan mengintegrasikan bunyi, gambar, muzik, dan video dengan teks dan menukar wajah pembelajaran secara linear dan menjurus pelajar kepada pembelajaran secara kendiri dengan guru sebagai fasilitator dan mentor.0 comments: